Canada is not China

Posted on by   | Reply

Canada is not China

https://youtu.be/zKdqH75mCxo.....

የለገጣፎ የፖለቲካ ትኩሳት። “ይሰቀል”፤ “ይሰቀል”፤ “ይሰቀል”።

Posted on by   | Reply

የለገጣፎ የፖለቲካ ትኩሳት። “ይሰቀል”፤ “ይሰቀል”፤ “ይሰቀል”።

 ጥበበ ሳሙኤል ፈረንጅ (የካቲት 18  2011 (02/25/2019) አባቴ ነፍሱን ይማረውና፤ ከ25 ዓመታት ገደማ በፊት “ይሰቀል”፤ “ይሰቀል” በሚል ርዕስ አንድ ቲያትር ጽፎ ለእይታ ቀርቦለታል። የቲያትሩ ዋና መልዕክት፤ የሃገራችን የፖለቲካ ባሕል፤ ሁሉንም ለውጥ፤ በነውጥ እና በአብዮት የሚፈልግ መሁኑን ለመጠቆም እና፤ “በመንጋ ዳኝነት”፤ ነገሮችን በሰከን አእምሮ ባለማየት በምንወስናቸው ውሳኔዎች ወይም በምንፈጥረው ግፊት፤ የሚወሰኑ ውሳኔዎች፤.....